Xanadu

Europäische Erstaufführung - Douglas Carter Bean, Jeff Lynne, John Farrar

2011

Rollen: Urania, Hermes, Zyklop, Sirene / Regie: Daniel GrünauerLandestheater Oberpfalz